Vállalkozói tevékenység katásként

dr. Kecsmárik Viktor Dátum Legutoljára frissítve: 2024.01.10

Olvasási idő: 6 perc


Kérdésként merült fel, hogy egy kisadózó egyéni vállalkozó a vállalkozói nyilvántartásban szereplő tevékenységet végezheti-e munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban, megbízási jogviszonyban? Illetve a kata-alanyiság megszűnését okozhatja-e, ha a kisadózó a vállalkozói nyilvántartásban szereplő tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi, és tevékenységre tekintettel kifizetőtől szerez bevételt?

A Kata tv. 1. § (1) bekezdése értelmében a főfoglalkozású egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) alapján keletkező adó- és más közteherfizetési kötelezettségének választása és jogosultsága esetén e törvény szabályai szerint tehet eleget.

A kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti adózás választására tehát kizárólag az az Evectv. szerinti egyéni vállalkozó jogosult, aki az egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenységeit főfoglalkozású egyéni vállalkozóként folytatja.

A Kata tv. 2. § 2. pontja ezzel összefüggésben meghatározza azon körülményeket, melyeknek a tárgyhónap egészében történő fennállása esetén az egyéni vállalkozó nem tekinthető főfoglalkozású egyéni vállalkozónak.  Így például nem főfoglalkozású az egyéni vállalkozó, ha a tárgyhónap egészében heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll (a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani), illetve akkor sem tekinthető főfoglalkozásúnak az egyéni vállalkozó, ha a kisadózóként folytatott tevékenységen kívül nem kiegészítő tevékenységet folytató, az Evectv. szerint nyilvántartásba nem vett, az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősül.

 
 

Ha az egyéni vállalkozó az adóalanyiság választásakor nem számít főfoglalkozásúnak, akkor nem válhat a kata alanyává, ha pedig a főfoglalkozású státusz megszűnését eredményező körülmények valamelyike a kata-alanyiság keletkezését követően következik be, akkor az a kisadózói adóalanyiság megszűnését eredményezi.

Minden olyan esetben, ha a kisadózó egyéni vállalkozó az Evectv. szerinti tevékenységi körébe tartozó termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékeként kifizetőtől szerez bevételt (ideértve a külföldi kifizetőt is), akkor ezen bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói adóalanyiság (kivéve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt).
Ebből következően minden olyan esetben, amikor a katás egyéni vállalkozó által végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenében kifizető juttat bevételt a kisadózónak, az a Kata tv. szerinti adóalanyiság megszűnését eredményezi. Ha tehát a katás egyéni vállalkozó az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói tevékenységre megbízási vagy vállalkozási szerződést köt kifizetővel és az általa értékesített termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékét kifizető fizeti ki a részére, akkor ez a bevételszerzés a kata-alanyiság megszűnéséhez vezet.

Mikor katázhat vállalkozó?

A fentiek együttes olvasata szerint egy, az Evectv. szerinti egyéni vállalkozó olyan esetben teljesítheti adókötelezettségeit a Kata tv. rendelkezései szerint, ha az egyéni vállalkozói nyilvántartásba rögzített tevékenységeit kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozóként végzi. Ebből következően, ha a katás egyéni vállalkozó kéri egy adott ÖVTJ-kód alá sorolt tevékenységnek az egyéni vállalkozói nyilvántartásba történő bejegyzését, akkor ezt a tevékenységet kizárólag egyéni vállalkozóként folytathatja, nincs arra lehetőség, hogy e tevékenység végzésére egyes kifizetőkkel munkaszerződést kössön.

Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti atipikus munkaviszony, vagyis arra sincs mód, hogy a katás egyéni vállalkozó valamely, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenységet egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében végezzen.

Annak nincs akadálya, hogy a katás egyéni vállalkozó egy olyan tevékenységet, amely nem szerepel az egyéni vállalkozói nyilvántartásban, a Ptk. szerinti megbízási szerződés vagy az Mt. szerinti munkaszerződés (ideértve az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt is) alapján végezzen

azzal, hogy munkaviszony alapján végzett tevékenység esetében figyelemmel kell lenni a Kata tv. 2. § 2. pont a) és 5. § 1) h) pontjában foglalt rendelkezésekre is.

Olyankor, ha egy egyéni vállalkozó olyan tevékenységet is folytat, amely nem szerepel az egyéni vállalkozói nyilvántartásban, akkor ezt az egyéni vállalkozói nyilvántartáson kívül, például megbízási szerződés alapján végzett adóköteles tevékenységet be kell jelenteni a NAV-hoz a ’T101E nyomtatványon. Ilyenkor a magánszemélynek az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, a NAV-hoz bejelentett tevékenység végzése során kiállított bizonylaton az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésekor részére megállapított adószámot kell feltüntetnie.