Kifizetőnek minősíthető-e az őstermelő?

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.27

Olvasási idő: 7 perc


Két kata-adóalany ügyfelet is ellenőrzött a NAV az őstermelőknek kiadott számláik miatt. Sztornózni kellett a kiállított számlákat, és adóazonosítóval újra kiállítani. A kérdés, úgy vetődik fel, hogy az őstermelő vagy az adószámos magánszemély kifizetőnek minősíthető-e?

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7. §-ának 31. pontja határozza meg a kifizető (adójogviszonyokban értelmezett) fogalmát. 

Ennek alapján az őstermelő és az adószámos magánszemély nem minősül kifizetőnek. 

Kivételt képez az az eset, amikor az említettek társadalombiztosítási szempontból tekinthetőek kifizetőnek, vagyis akkor, ha biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatóként járnak el [Art. 7. § 31. pont i) alpont). Például, ha az őstermelő munkaviszony keretében foglalkoztat valakit, akkor ebben a vonatkozásban (adóelőleg és járulékok levonása a munkabérből, stb.) kifizetőnek minősül.
Ez azonban egy kisadózó üzleti partnertől való termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele kapcsán nem jelenti azt, hogy kifizetőnek minősülne, azaz a kisadózó adólanyisága „veszélyben lenne” az őstermelőnek (adószámos magánszemélynek) történő számlakibocsátás miatt. Vagyis nem szűnik meg az egyéni vállalkozó kisadózói adóalanyisága, ha őstermelőnek, adószámos magánszemélynek értékesít, teljesít szolgáltatást és erről számlát állít ki.  [A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény („új” Katatv.) 5. § (1) bekezdése g) pont.]
A teljes válaszhoz ismerni kellene hivatkozott adóellenőrzések konkrét megállapításait, de nem tartjuk valószínűnek, hogy az adóhatóság a nem egyéni vállalkozó magánszemély vevők esetében az adóazonosító jel feltűntetését kérte volna a számlákon.

A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. §-a írja elő azoknak az adatoknak a körét, amelyeket a számlán kötelezően fel kell tűntetnie a kibocsátónak. A hivatkozott jogszabályi hely dc) alpontja szerint, a számlán szerepelnie kell a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője adószámának, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.

Amennyiben a magánszemély – őstermelő, adószámos magánszemély – rendelkezik adószámmal, de a terméket nem gazdasági tevékenységéhez (azaz magáncélra) vásárolja meg, a szolgáltatást magáncélból veszi igénybe, akkor az értékesítő részére adószámát nem köteles megadni. Ilyen esetben az értékesítőnek nincs online adatszolgáltatási kötelezettsége sem.

Ugyanakkor, ha az érintett vevő adóalanyi minőségében – az áfatörvény alanya az alanyi adómentességet választó és a kompenzációs felárra irányadó szabályok szerint eljáró személy is, ha rendszeres gazdasági tevékenységet folytat – jár el a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor, és ezért a számlára online adatszolgáltatási kötelezettség is érvényes, akkor viszont szerepelnie kell a számlán az adószámának. (Amiből őstermelői, illetve adószámos magánszemély státusza is kiderül.) Az, hogy a számla az érintett gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik, és szerepel az online számla adatszolgáltatásban, az esetleges adólevonási jog érvényesítése és a költségek elszámolása miatt is lényeges. (Áfa tv. 10. számú melléklete.)

A magánszemély adóazonosító jelét viszont nem kell és nem is lehet feltűntetni a számlán!