Kinek jó az új kata 2023-tól?

Szilágyi Anita Dátum Legutoljára frissítve: 2023.05.21

Olvasási idő: 8 perc


Ahogyan azt a legtöbben tudjuk, a kata adózás törvényi szabályozása 2022 szeptember 1-jétől jelentősen átalakult. A legfontosabb változás, hogy kizárólag olyan főállású egyéni vállalkozók választhatják, akik magánszemélytől szereznek bevételt. Az érintettek jelentős részének más adózást kellett azóta választania, vannak azonban akiknek továbbra is megéri „katázni”.

A kata egy bevételalapú adózás, ami azt jelenti, hogy – alapesetben - nincs költségelszámolás, csak a befolyt bevételeket kell összeadni és bevallani. Attól, hogy nincs költségelszámolás, egy katásnak még vannak költségei, amelyeket ki kell fizetni.
Ha valaki kereskedelmi tevékenységet végez, annak az áru eredetét igazolni kell, különben megbüntethetik, azaz el kell tenni a költségszámlákat az árubeszerzésről. Abban az esetben is gyűjteni kell a költségszámlákat, ha áfásak leszünk, mert áfát visszaigényelni csak a számla birtokában lehet.

Kinek jó a kata adózás?

A válaszok röviden:

  • akinek kevés a költsége,
  • aki magánszemélyektől szerez bevételt (kivéve a taxis),
  • aki nem haladja meg az éves 18 millió Ft-os bevételt
  • aki főállású egyéni vállalkozó.

Kinek nem jó a kata adózás?

Erre a kérdésre már kicsit összetettebb a válasz:

  • Meghatározott tevékenységet nem lehet végezni kata alatt, ilyen a 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása. Ha ebből katásként bevételt szerzünk, akkor kiesünk a katából, de magánszemélyként végezhetjük ezt a tevékenységet.
  • Ha nem kizárólag magánszemélytől lesz bevételünk. Kivéve a taxis, neki lehet cégtől, egyéb szervezettől is bevétele katásként, de másodállásban és nyugdíjasként a taxis sem lehet katás.
  • Ha kereskedelmi tevékenységet végzünk. Átlag havi 1,5 millió Ft-os bevételig még jó lehet a kata, de utána már számolni kell, mert lehet, hogy az átalányadóval jobban járunk.

Ki nem lehet katás vállalkozó?

Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó, akinek az adószámát az állami adó- és vámhatóság a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy aki a bejelentés időpontjában adószám törlésének hatálya alatt áll.
Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó, aki az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett.

Ki lehet katás vállalkozó?

Röviden: aki főállású egyéni vállalkozó.
Azaz: nem lehet másodállásban, tanulói jogviszonyban és nyugdíjasként sem katás valaki.
Kisadózó: a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti adózást jogszerűen választó egyéni vállalkozó. Kivették a megnevezésből, hogy vállalkozások, mert a bt már nem választhatja a katát.
Időnként felmerül kérdésként, hogy ha van 100.000 Ft-nál több tartozása valakinek, akkor nem lehet katás? De, lehet, csak év végéig kell figyelni, hogy ne legyen lejárt (határidőben meg nem fizetett) tartozása, azaz, ha addig rendezi a tartozást, akkor nem rakják ki a katából.

Mit nevezünk egyéni vállalkozónak?

Egyéni vállalkozó: a 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó.
Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Egyéni vállalkozó lehet

a) a magyar állampolgár,
b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

Nem lehet egyéni vállalkozó

a)  kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
b) akit bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Például egy betéti társaság beltagja.
Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Mit jelent a főállású egyéni vállalkozó?

Az új kata törvény pontosan definiálja, ki számít főállású egyéni vállalkozónak.

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozó, kivéve azt, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:
a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani – azaz legyen kevesebb a munkaidő, mint heti 36 óra
b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül – azaz nyugdíjas
c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,
e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
f) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
g) a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül - azaz társas vállalkozó, amit azt jelenti, hogy tulajdonos és ügyvezető egyben. Viszont lehet munkaviszonyos a bt-ben vagy kft-ben, de ne legyen heti 36 óránál több a munkaviszonya, és akkor lehet új katás, ha a többi feltételnek megfelel.
h) a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül nem kiegészítő tevékenységet folytató, az Evectv. szerint nyilvántartásba nem vett, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti egyéni vállalkozónak minősül - pl. ügyvéd, állatorvos. Ők úgy adóznak, mint az egyéni vállalkozók, de nem azok!
i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,
j) a köznevelési intézményben, a szakképző intézményben vagy a felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy a 25. életévének betöltéséig idetartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is – azaz nappali tagozatos hallgató.

Aki kizárólag magánszemélytől (külföldi magánszemélytől is lehet) szerez bevételt (kivéve taxis), és az egyéb feltételeknek megfelel (főállású egyéni vállalkozó), az lehet új katás. De ha egy taxis nyugdíjas, vagy van máshol főállása, vagy társas vállalkozó, ő sem lehet katás.